دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شجاعی7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7802معاون آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 591 مورد.