دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم محمد خانی2516کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم سعادت معاشر2520مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم قاسم زاده تکیه2521کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم عینی2530مسئول امتحاناتدانشکده مدیریت
آقای رمضان کاشی2531کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم ربیعی2550مسئول برنامه ریزی آموزشیدانشکده مدیریت
-2541متصدی امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم صمیمی2540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده مدیریت
خانم بزازیان2600رئیس اداره امور پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 591 مورد.