دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بداقی1702متصدی دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
فکس دبیرخانه مرکزی1705فکس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای ظریف خادم1700رئیس اداره دبیرخانه و بایگانیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای بختیاری1608مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع
خانم نوروزی1431مسئول امور اقتصاد دانش بنیانمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 590 مورد.