دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر جبه داری5302 5303مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
آقای دکتر جلیلی4307مدیر گروه مکانیکدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر حسینی2303مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان و سوانح (پزشک معتمد)دانشکده مدیریت
آقای دکتر رحمان علی محمد زاده5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر رحمانی نیا2305مدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر رحیمی3315مدیر گروه حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل و حقوق عمومی در مقاطع تحصیلی تکمیلیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر رضایی2803معاون پژوهشی - مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنریدانشکده مدیریت
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 590 مورد.