دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر بنی هاشم4302مدیر گروه عمران و نقشه برداریدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جلیلی4307مدیر گروه مکانیکدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر حسینی2303مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان و سوانح (پزشک معتمد)دانشکده مدیریت
آقای دکتر رادان3303مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر رحمان علی محمد زاده5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر رحمانی نیا2305مدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر رحیمی3315مدیر گروه حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل و حقوق عمومی در مقاطع تحصیلی تکمیلیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر رضایی2803معاون پژوهشی - مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنریدانشکده مدیریت
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 587 مورد.