دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم سرخه1391حسابدار اداره حسابداریمعاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
آقای نوری1392کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم آریانپور1393کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم نوروزی1431مسئول امور اقتصاد دانش بنیانمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
آقای هاشمی1440مدیر کل امور عمومی و پشتیبانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 587 مورد.