دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر رشتچی7300مدیر گروه تمامی رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای مشاغی7200کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر جعفری مرندی9304سرپرست گروه زیست شناسی سلولی، ملکولی ،دبیری زیست شناسی ،ژنتیک ،آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومیدانشکده زیست شناسی
خانم معتمدهاشمی6614کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای عبادی6618کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای سروری6611مسئول دفتراداره امور آزمایشگاهیدانشکده شیمی
خانم قربانی6500مدیر آموزشدانشکده شیمی
خانم قربانی6510مدیر آموزشدانشکده شیمی
-6530مسئول امتحاناتدانشکده شیمی
تاسیسات مستقر در دانشکده شیمی1457تاسیساتدانشکده شیمی
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 589 مورد.