دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کربلائی2602کارشناس کتابخانهدانشکده مدیریت
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای فرشاد2701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده مدیریت
آقای پورشریف2702کارشناس امور دانش آموختگان (امور دانشجویی)دانشکده مدیریت
آقای محسن نوری2703کارشناس امور دانشجوییدانشکده مدیریت
انتظامات خواهران2805انتظامات خواهراندانشکده مدیریت
انتظامات برادران2806انتظامات برادراندانشکده مدیریت
آقای دکتر فرجاد1460معاونت اداری و مالی و برنامه ریزیمعاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
آقای کاکوان1461مسئول دفترمعاونت اداری و مالی
آقای خدابنده1331حسابدار اداره درآمدمعاونت اداری و مالی
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 591 مورد.