دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر فرجاد1460معاونت اداری و مالی و برنامه ریزیمعاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
آقای فولادلو1462مسئول امور اداری رییس امور کمسیون و معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای علی رحم نظری1708کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
خانم احمدی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای کاکوان1461مسئول دفترمعاونت اداری و مالی
آقای خدابنده1331حسابدار اداره درآمدمعاونت اداری و مالی
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسناد (هزینه)معاونت اداری و مالی
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 590 مورد.