دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم نوروزی1431مسئول امور اقتصاد دانش بنیانمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
آقای هاشمی1440مدیر کل امور عمومی و پشتیبانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
آقای اسدی1452ناظر تاسیساتمعاونت عمران
تاسیسات مستقر در دانشکده مدیریت1453تاسیساتدانشکده مدیریت
آقای قاسم زاده1454کارشناس عمرانمعاونت عمران
تاسیسات علوم انسانی1455تاسیساتدانشکده علوم انسانی
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 590 مورد.