دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم لهردی6601کارشناس امور پژوهشیدانشکده شیمی
تاسیسات مستقر در دانشکده شیمی1457تاسیساتدانشکده شیمی
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
آقای نبار6644 6650کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
آقای حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای رضا زاده جنتی6200کارشناس اتاق اساتیددانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی و علوم پایه
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 591 مورد.