دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
آقای نبار6644 6650کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
خانم بزازیان6600مسئول امور پژوهشیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای رضا زاده جنتی6200اتاق اساتیددانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی و علوم پایه
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 589 مورد.