دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسناد (هزینه)معاونت اداری و مالی
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
خانم صبیحی9401مسئول مالیدانشکده علوم زیستی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای نوری1392کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم آریانپور1393کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای شفیع نژاد1380رئیس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
خانم سعادتی1342حسابدار اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
نمایش 131 تا 140 مورد از کل 591 مورد.