دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نوری1392کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم آریانپور1393کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای شفیع نژاد1380رئیس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
خانم سعادتی1342حسابدار اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم زهرا لطیفی1341کارشناس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
خانم ابوالحسنی1350رئیس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم سرخه1352کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
نمایش 131 تا 140 مورد از کل 590 مورد.