دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر برادران2800ریاستدانشکده مدیریت
آقای دکتر معصومی4800ریاستدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
آقای دکتر میرزایی5800ریاستدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر استعلاجی1106ریاستدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دشتی پور1230رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم علی آبادی1270رییس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای بهرامی1560رییس اداره تغذیهمعاونت دانشجویی
خانم حاج محمدی1240رییس اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
نمایش 131 تا 140 مورد از کل 590 مورد.