دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم سرابی اینانلو6704کارشناس امور فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه
بسیج برادران6705بسیج دانشکده شیمیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای سید نبی حسینی6632کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم معصومی گودرزی6615کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای مهران زاده6620مسئول کارگاه شیشه گریدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم حبیبی6621کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم رحیم زاده6622کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم مهرورز6623کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای کاظم زادگان6624کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 131 تا 140 مورد از کل 591 مورد.