دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم زهرا لطیفی1341کارشناس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
خانم ابوالحسنی1350رئیس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم سرخه1352کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
آقای رمضان زاده1370رئیس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای لطیفی1371کارشناس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای مولایی1810رییس اداره کارگزینی کارکنانمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم یارمحمدی1812کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم ناظم زاده1815کارشناس مسئول صدور احکاممعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 141 تا 150 مورد از کل 590 مورد.