دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر میهمی1160مدیر دفتر امور حقوقیحوزه ریاست
آقای دکتر نقدی بهار2301مدیر گروه حسابداریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر پروین3301مدیرگروه ادبیات فارسی و مسئول مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر پور کرمانی6306مدیر گروه زمین شناسیدانشکدهشیمی و علوم پایه
آقای دکتر کاوسی2307مدیر گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ، آموزش ، آموزش عالی ، کار آفرینی ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی در کلیه مقاطعدانشکده مدیریت
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
آقای دکتر یونسی1200سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی
آقای دکترمرتضوی نیک6303مدیر گروه فناوریدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
نمایش 141 تا 150 مورد از کل 590 مورد.