دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
ندیمی8510کارشناس آموزشدانشکده الهیات
آقای فولاد لو1840رئیس امور نقلیهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
دفتر پیمانکار1831رئیس امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
آقای صیادی3804متصدی امور دفتری و بایگانی مسئول دفتر رئیس دانشکدهدانشکده علوم انسانی
آقای نجفی1843رئیس اداره انبارمعاونت اداری و مالی
آقای خدامی1830رئیس اداره خدماتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای باقرحسینی3100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده علوم انسانی
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم رضائی مهر1701مسئول دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 151 تا 160 مورد از کل 590 مورد.