دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رجبی2705رئیس اداره فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای رحمانی3101متصدی دبیرخانهدانشکده علوم انسانی
آقای رستم نژاد1261متصدی امور آموزشیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای رستمی-رئیس اداره پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای رضا زاده جنتی6200کارشناس اتاق اساتیددانشکده شیمی و علوم پایه
آقای رضوی حائری-کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
آقای رضوی حائری4200کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
آقای رمضان زاده1370رئیس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای رمضان کاشی2531کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
آقای زعیم1105مدیر ارزیابی عملکرد و توانمند سازیریاست
نمایش 151 تا 160 مورد از کل 590 مورد.