دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه- ط- 36103طبقه سومدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم بابانژاد6616کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم دکتر سماواتی6304مدیر گروه فیزیک در کلیه مقاطعدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم قربانی-مدیر امور آموزشیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر غریب خواجه6305مدیر گروه ریاضی و آمار کلیه مقاطعدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای پناهی6804حراستدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 151 تا 160 مورد از کل 590 مورد.