دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم زارع1704کارشناس امور اداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم دکتر دریغ7800سرپرست دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم قزل1816بایگانی کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای محمدی7804حراستدانشکده زبانهای خارجی
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده علوم انسانی
آقای حسین احمدی1860رئیس اداره تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتید متصدی امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
نمایش 161 تا 170 مورد از کل 590 مورد.