دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بهمنی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی
آقای دشتی پور1230رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی
خانم رحیمی جعفری1232کارشناس امتحاناتمعاونت آموزشی
خانم طباطبایی1242کارشناس امور آموزشی اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
آقای فقیه عبداللهی1243کارشناس امور آموزشی اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
آقای مظاهری نژاد1250رییس اداره خدمات آموزشیمعاونت آموزشی
آذرکیانی1210کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم علی آبادی1270رییس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای یار احمدی1271کارشناس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
خانم شیاسی1282کارشناس امور آموزشی کارشناس اداره مطالعات وارتقاء کیفیتمعاونت آموزشی
نمایش 161 تا 170 مورد از کل 587 مورد.