دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای سروری6611مسئول دفتراداره امور آزمایشگاهیدانشکده شیمی
آقای سلیمان پور1234کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای سلیمی1150مدیر گزینشریاست
آقای سمائی1504مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی
آقای سمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای سنگکی5605کارشناس کارگاه سوله تراشکاریدانشکده برق و کامپیوتر
آقای سید محمد حسینی1601مسئول دفترمعاونت پژوهش
آقای سید نبی حسینی6632کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای شعاعی2400مسئول حسابداریدانشکده مدیریت
آقای شعبانی2801متصدی امور دفتری- مسئول دفتردانشکده مدیریت
نمایش 161 تا 170 مورد از کل 590 مورد.