دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم فرحی6520کارشناس امور آموزشیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای محبی6101دبیرخانهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای مشفقی6511کارشناس امور آموزشی دانشکده شیمی و علوم پایهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم نیکو-کارشناس امور پزوهشی و فناوریدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر مشیراستخاره3800ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر رازقی3802معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
آقای رحمانی3101متصدی دبیرخانهدانشکده علوم انسانی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 3دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 5 غربیدانشکده علوم انسانی
نمایش 161 تا 170 مورد از کل 590 مورد.