دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نصیری8001متصدی امور دفتریحوزه ریاست
آقای دکتر میهمی1160مدیر دفتر امور حقوقیریاست
آقای محمدی1161متصدی امور دفتری بایگانی حقوقیریاست
خانم نیافر1593کارشناس دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
حاج آقا بیات1130نماینده نهاد رهبریریاست
آقای هاشمی1132حوزه نهاد رهبریریاست
خانم خطیبی1133حوزه نهاد رهبریریاست
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 549 مورد.