دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نصیری8001متصدی امور دفتری کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای دکتر میهمی1160مدیر دفتر امور حقوقیحوزه ریاست
آقای محمدی1161متصدی امور دفتری بایگانی حقوقیحوزه ریاست
خانم نیافر1593کارشناس دانشجویی فرهنگیدانشکده علوم پایه
حاج آقا سراج1130نماینده نهاد رهبریحوزه ریاست
آقای هاشمی1131مدیر اجرایی نهاد رهبریریاست
خانم خطیبی1133کارشناس واحد خواهران نهاد رهبریریاست
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 587 مورد.