دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدار خانه ط 4 شماره 12105آبدار خانه ط 4 شماره 1دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 4 شماره 22106آبدار خانه ط 4 شماره 2دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آبدار خانه ط همکف2107آبدار خانه ط همکفدانشکده مدیریت
*3104آبدارخانه طبقه 3دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 5 غربیدانشکده علوم انسانی
آبدارخانه ط 14106آبدارخانه طبقه اولدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط24105آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 24107آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 591 مورد.