دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فروزش1561کارشناس اداره تغذیهامور دانشجویی ستاد
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای دکتر جبه داری5302 5303مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستحوزه ریاست
حراست واحد1140مدیر حراستحوزه ریاست
آقای طالبی1145رئیس حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای قنبری آقای شیری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 591 مورد.