دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مسروری1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
خانم انصاری1580کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای هاشمی1440مدیر امور اداری و منابع انسانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم سعیدی1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1583کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای موسوی4703کارشناس امور فرهنگیدانشکده فنی و مهندسی
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 549 مورد.