دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مسروری1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452ناظر تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
خانم انصاری1580رئیس اداره مطالعات فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای هاشمی1440مدیر کل امور عمومی و پشتیبانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم شاکر1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1583کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای موسوی1592کارشناساداره قرآن و عترت
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 587 مورد.