دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم محتشم نیا1635کارشناس نشریاتمعاونت پژوهش و فناوری
آقای دکتر ملماسی1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای سمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم دکتر غزازانی1634رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم مرادی1632کارشناس امور خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640رئیس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای سید محمد حسینی1601مسئول دفترمعاونت پژوهش
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 590 مورد.