دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدار خانه ط 4 شماره 12105آبدار خانه ط 4 شماره 1دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 4 شماره 22106آبدار خانه ط 4 شماره 2دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آبدار خانه ط همکف2107آبدار خانه ط همکفدانشکده مدیریت
آبدارخانه ط 14106آبدارخانه طبقه اولدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 24107آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 26102طبقه دومدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه ط 44103طبقه چهارمدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 44104طبقه چهارمدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 586 مورد.