دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم گوزلی خانم سویزی1000 الی 1009سانترال دانشگاهدانشکده علوم انسانی
سانترال مرکزی1000-1009
آقای پور عباس1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
خانم دکتر رفعت جو1104مدیر امور بین المللریاست واحد
آقای زعیم1105مدیر ارزیابی عملکرد و توانمند سازیریاست
آقای دکتر استعلاجی1106ریاستدانشکده علوم و فنون دریایی
-1107مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 591 مورد.