دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر ملماسی1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای ملکی-متصدی دبیر خانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای سمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نیکو5600مسئول امور پزوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم دکتر غزازانی1634رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 590 مورد.