دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاه حسینی1570رییس اداره امور فوق برنامه فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر ملماسی1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای سمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نیکو-کارشناس امور پزوهشی و فناوریدانشکده علوم انسانی
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم دکتر غزازانی1634رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم مرادی1632کارشناس امور خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640رئیس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 587 مورد.