دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بختیاری1108مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع
-1109مسئول راه اندازی مدارس مهارتی واحدریاست
خانم دکتر خالقی1115پزشک مرکز مشاورهریاست
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستحوزه ریاست
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
حاج آقا سراج1130نماینده نهاد رهبریحوزه ریاست
آقای هاشمی1131مدیر اجرایی نهاد رهبریریاست
مسئول دفتر نهاد رهبری1132مسئول دفتر نهاد رهبریحوزه ریاست
خانم خطیبی1133کارشناس واحد خواهران نهاد رهبریریاست
حراست ستاد1138 1139حراستریاست
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 591 مورد.