دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
انتظامات خواهران2805انتظامات خواهراندانشکده مدیریت
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
حفاظت فیزیکی4805انتظامات خواهراندانشکده فنی و مهندسی
خانم قزل1816بایگانی کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
بسیج2505برادراندانشکده مدیریت
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
بسیج اساتید1575بسیج اساتیدریاست
بسیج دانشجوئی1573بسیج دانشجوئی برادرانمعاونت دانشجوئی
بسیج دانشجوئی3305بسیج دانشجوئی برادراندانشکده علوم انسانی
بسیج دانشجوئی3306بسیج دانشجوئی خواهراندانشکده علوم انسانی
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 591 مورد.