دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدار خانه ط همکف2107آبدار خانه ط همکفدانشکده مدیریت
آقای دکتر حسینی2303مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان و سوانح (پزشک معتمد)دانشکده مدیریت
بسیج2505برادراندانشکده مدیریت
بسیج2506خواهراندانشکده مدیریت
خانم شجاعی قاهان2515کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
آقای رضوی حائری-کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم حبیبی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای رضوی حائری4200کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
نمایش 441 تا 450 مورد از کل 590 مورد.