دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
بسیج اساتید1575بسیج اساتیدریاست
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
خانم حسن زاده1653کارشناس پژوهشدانشکده فنی و مهندسی
خانم قلی زاده1670مسئول نرم افزارمدیریت فناویری و اطلاعات
آقای شقاقی1684سانترالدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر اشراقی2300مدیر گروه مدیریت بازرگانیدانشکده مدیریت
آقای امیری خطیب4532کارشناس امتحاناتدانشکده فنی و مهندسی
آقای بیگوند4510کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
نمایش 471 تا 480 مورد از کل 586 مورد.