دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم حبیبی6621کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم رحیم زاده6622کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم مهرورز6623کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای کاظم زادگان6624کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای میری6625کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای هادیان6626کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم رضوی پور6628 6631مسئول انبار موارد شیمیاییپژوهشگاه مرکزی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای سید نبی حسینی6632کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 471 تا 480 مورد از کل 590 مورد.