دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم آقا ولی4514کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر لالی5309مدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر پور کرمانی6306مدیر گروه زمین شناسیدانشکدهشیمی و علوم پایه
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
خانم لهردی6600مسئول پژوهشدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای کاشانی6640کارشناس آزمایشگاهمجتمع آزمایشگاه مرکزی
آقای محمدی8000مسئول روابط عمومیحوزه ریاست
خانم دکتر حسینی9300مدیر گروه میکروبیولوژیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر زعیم دار9301مدیر گروه محیط زیستدانشکده علوم زیستی
نمایش 481 تا 490 مورد از کل 586 مورد.