دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مرتضوی نیک1640رئیس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای سید محمد حسینی1641کارشناس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای گیویان1610رئیس اداره امور اقتصادی دانش بنیانمعاونت پژوهش
-1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
-1671مسئول نرم ­افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای دره زمی1661مسئول سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 590 مورد.