دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم فرخی8303کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قرآن و حدیثدانشکده الهیات
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای نصیری8001متصدی امور دفتری کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای محمدی8000مسئول روابط عمومیحوزه ریاست
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده علوم انسانی
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 587 مورد.