دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم فتحی حاجی آقا-کارشناس پژوهشمعاونت پژوهش
-1601مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای یزدان مهر1630مسئول کار آفرینیمعاونت پژوهش
آقای دکتر افتخاری1642شرکت فارمد لوتوسمعاونت پژوهش
خانم کریمی1291کارگزین هئات علمیمعاونت پژوهش
خانم تهمتن کاوکانی1621مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
آقای سمائی1504مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 590 مورد.