دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حراست واحد1140مدیر حراستحوزه ریاست
حفاظت فیزیکی1141حفاظت فیزیکیریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
آقای قنبری آقای شیری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای طالبی1145رئیس حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای منیری1146دفتر حفاظت فیزیکیریاست
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
آقای سلیمی1150مدیر گزینشریاست
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 591 مورد.