دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حفاظت فیزیکی1141حفاظت فیزیکیریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
آقای قنبری آقای شیری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای طالبی1145رئیس حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای منیری1146دفتر حفاظت فیزیکیریاست
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
آقای سلیمی1150مدیر گزینشریاست
آقای ملا1151متصدی امور دفتری و بایگانیحوزه ریاست
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 586 مورد.