دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ناظم زاده1815کارشناس مسئول صدور احکاممعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم نصیری2510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی1431مسئول امور اقتصاد دانش بنیانمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
خانم نوری1502مدیر امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
نمایش 521 تا 530 مورد از کل 590 مورد.