دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای علیرضا جعفری2601کارشناس سایت اینترنتدانشکده مدیریت
آقای حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای مجیدی1681کارشناس شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
نمایش 541 تا 550 مورد از کل 586 مورد.