دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستحوزه ریاست
حراست واحد1140مدیر حراستحوزه ریاست
آقای طالبی1145رئیس حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای قنبری آقای شیری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
آقای نصیری8001متصدی امور دفتری کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
نمایش 551 تا 560 مورد از کل 587 مورد.