دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر ببری گنبد1184رئیس شورای دانش علوم انسانی برنامه علمی پدافند غیر عاملحوزه ریاست
خانم دکتر ثابتی5302 5303مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای فروزش1561کارشناس اداره تغذیهامور دانشجویی ستاد
سیده زهرا حسنی1512کارشناس امور دانش آموختگانامور دانش آموختگان
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
فکس تدارکات1864فکس تدارکاتاداری و مالی
آقای موسوی1592کارشناساداره قرآن و عترت
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمعآزمایشگاه مرکزی واحد
نمایش 571 تا 580 مورد از کل 587 مورد.