دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم جلالی9512کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای رستم نژاد1261متصدی امور آموزشیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم سرخه1391حسابدار اداره حسابداریمعاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
آقای مشفقی6511کارشناس امور آموزشی دانشکده شیمی و علوم پایهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم کرمی3512کارشناس امور آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
خانم ع احدی-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم قاسم زاده تکیه-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای مشاغی7510کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر عامری شهرابی2312مدیر گروه مدیریت بیمه، کسب و کار های کوچک وامور بانکیدانشکده مدیریت
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 590 مورد.