دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
-9200متصدی امور کلاس هادانشکده علوم و فنون دریایی
-22949795مدیر آموزشدانشکده علوم زیستی
-1601مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
-4400مسئول مالیدانشکده فنی و مهندسی
-9101دبیرخانهدانشکده علوم زیستی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 3دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 5 غربیدانشکده علوم انسانی
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
2522کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 590 مورد.