دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
فکس دبیرخانه مرکزی1705فکس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
فکس روابط عمومی1193فکس روابط عمومیریاست
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
فکس معاونت آموزش1204فکس معاونت آموزشمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
فکس معاونت دانشجوئی1506فکس معاونت دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
مسئول دفتر نهاد رهبری1132مسئول دفتر نهاد رهبریحوزه ریاست
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ندیمی8510کارشناس آموزشدانشکده الهیات
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 591 مورد.