دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم پور حسین9510کارشناس آموزش دانش آموختگاندانشکده علوم زیستی
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم پازوکی1680مسئول شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات
خانم ویسی8550کارشناس مسئول امور آموزشی و برنامه ریزیدانشکده الهیات
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسناد (هزینه)معاونت اداری و مالی
خانم هادی پور3530مسئول امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم نیکو-کارشناس امور پزوهشی و فناوریدانشکده علوم انسانی
خانم نیافر1593کارشناس دانشجویی فرهنگیدانشکده علوم پایه
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 590 مورد.