دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محمدی7804حراستدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7802معاون آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر دریغ7800سرپرست دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 590 مورد.